Miten MS-tautia hoidetaan?

MS-tautiin on useita lääkehoitovaihtoehtoja, joista valitaan kullekin potilaalle sopivin hoito. Hoidon valinnassa huomioidaan myös potilaan elämäntilanne. MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta nykyisillä hoidoilla sairauden kulkuun voidaan vaikuttaa paljon.

Lääkehoidon lisäksi MS-taudin hoitoon kuuluu oleellisesti omahoito ja kuntoutus, joiden avulla pyritään lievittämään oireita sekä ylläpitämään hyvinvointia ja toimintakykyä.

MS-taudin lääkehoito

MS-taudin kulkua voidaan hidastaa lääkkeillä. Myös useimpiin MS-taudin oireisiin, esimerkiksi masennukseen ja virtsarakon ongelmiin, on olemassa lääkehoitoja. Hoitoon kuuluu myös bakteeritulehdusten hyvä hoito, koska tulehdukset altistavat pahenemisvaiheille.

 

Taudin kulkua muuntava lääkehoito kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska lääkehoidon on osoitettu vähentävän pahenemisvaiheiden määrää ja tautiin liittyvän haitan kertymistä.

Käytössä olevien lääkkeiden hillitsevä vaikutus taudin kulkuun on osoitettu, mutta mikään niistä ei paranna sairautta. MS-taudin kulkuun vaikuttava lääkitys pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain, koska lääkkeillä on osoitettu olevan merkittävä teho ennen kaikkea taudin alkuvaiheessa vallalla olevaan tulehdukseen. Lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, jotka voivat lievittyä ajan kuluessa tai jäädä kokonaan pois. Joskus haittavaikutus voi olla syy vaihtaa lääkevalmisteesta toiseen.

MS-hoitajat opastavat hoidon aloittamisessa ja neuvovat, jos potilaalla tulee hoitoon liittyviä kysymyksiä. MS-hoitajat auttavat monpuolisesti myös muissa sairastumiseen liittyvissä kysymyksissä.

MS-taudin omahoito

Yksilöllinen ja päivittäinen omahoito on merkittävässä roolissa MS-taudin kokonaisvaltaisessa hoidossa ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Omahoitoon kuuluu mm.

 • Terveellinen ruokavalio
 • Riittävä liikunta
 • Uni ja lepo
 • Sosiaaliset suhteet
 • Tupakoimattomuus
 • Alkoholin välttäminen/ kohtuukäyttö
 • Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Sairauden lääkehoito ja omatoiminen terveydentilan seuranta

Omahoidon tavoitteita ja toteutumista arvioidaan mm. sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynneillä.

Nykyinen teknologia on mahdollistanut omahoidon tukeen myös verkkopalveluita, jotka tarjoavat potilaille tukea, harjoitteita ja vihjeitä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä terveyden edistämiseksi ja kohentamiseksi. Verkosta saatavalla tuella on todettu olevan monenlaista hyötyä potilaille ja heidän omaisilleen.

MS-tauti ja kuntoutus

Koska MS-tauti on monioireinen ja etenevä sairaus, on kuntoutuksella tärkeä rooli potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Onnistuneen kuntoutuksen lähtökohtana on potilaan kuntoutustarpeeseen perustuva, moniammatillisesti laadittu kuntoutussuunnitelma.

Tärkeää itsehoitoa on liikunta. Liikunta vaikuttaa myönteisesti MS-taudin oireisiin ja pitää yllä lihaskuntoa ja tasapainoa. Lisäksi sillä on suotuisa vaikutus mielialaan.

Kuntoutuksen kulmakivenä ovat

 • Sopeutumisvalmennus
 • Yksilöllinen fysioterapia
 • Muut yksilölliset tai ryhmämuotoiset terapiat
 • Yksilölliset laitoskuntoutusjaksot

Sairauden eri vaiheissa suositellaan hieman erilaista kuntouttavaa toimintaa.

 • Sairastumisen alkuvaiheessa on mahdollisuus osallistua lähiomaisen kanssa erikoissairaanhoidon järjestämälle ensitietokurssille. Kurssilla tarjotaan monipuolista tietoa sairauteen liittyvistä kysymyksistä. Kursseja järjestetään ainakin isoilla paikkakunnilla.
 • Liikuntaresepti ja joskus fysioterapiakin kuuluvat myös jo sairauden alkumetreille.
 • Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien tavoitteena on antaa voimavaroja arkeen ja itsestä huolehtimiseen. Osa kursseista on suunnattu pariskunnille tai perheille, jotta läheisetkin saavat tietoa sairaudesta ja tilaisuuden keskustella sairastumisen merkityksestä.

Sairauden edetessä tarve kuntoutuspalveluille kasvaa.

 • Laajan tieto- ja tukipaketin ja mahdollisuuden vertaistukeen tarjoavat monipuoliset ja moniammatilliset avo- ja laitosmuotoiset kuntoutuskurssit.
 • Hoitavan lääkärin kanssa on hyvä keskustella mm. yksilöllisen laitoskuntoutusjakson sekä yksilö- ja ryhmäterapioiden tarpeesta. Erityisesti laitoskuntoutuksen yhteydessä kartoitetaan monipuolisesti sairastavan tilannetta ja etsitään ratkaisuja arjen sujumiseksi.
 • Kuntoutusta tukevaa toimintaa ovat Neuroliiton ohjaus- ja neuvontapalvelut, kuten työllisyysneuvonta ja liikuntaneuvonta.

Myös oikeat liikkumisen apuvälineet auttavat potilaan selviytymistä, mikäli liikkuminen on heikentynyt. Kuntoutusasioita pohditaan säännöllisesti ja pyritään vastaamaan kulloinkin esiin tuleviin tarpeisiin. Suuri osa potilaista selviää kuitenkin pitkään toiminta- ja liikuntakykyisenä sekä työelämässä lähes normaalisti.

Kuntoutuksen mahdollisuuksista saa tietoa mm. hoitavalta lääkäriltä, MS-hoitajalta ja kuntoutuksen ohjaajalta.

Lisätietoa Neuroliiton kuntoutuspalveluista löydät täältä.

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajiin voit tutustua täällä.